Tài trợ cho team


CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ

Đối với thành viên và các team UAH

Mọi khoản tài trợ của thành viên cá nhân có thẻ thành viên YourName.uah.vn sẽ được cập nhật công khai trong trang Lưu bút UAH của thành viên đó History.YourName.uah.vn

Mọi khoản tài trợ của team có tên miền Brand.uah.vn sẽ được cập nhật công khai trong trang Lược sử của team History.Brand.uah.vn

Sự tài trợ có thể là hiện kim, hiện vật, hoặc bất cứ hình thức nào khác đều được cập nhật.

Đối với cá nhân và tổ chức bên ngoài UAH

Mỗi nhà tài trợ bên ngoài UAH khi tài trợ cho Cộng đồng UAH sẽ được lập một trang THƯ CẢM TẠ để cập nhật công khai tất cả các khoản tài trợ của nhà tài trợ đó. Mỗi trang thư cảm tạ sẽ có một tên miền ngắn gọn để tiện cho việc trích dẫn và chia sẻ. Ví dụ, s11.uah.vn ("S" là viết tắt của Sponsor)

CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHO CHÚNG TÔI

[Minh họa] Cộng đồng Kiến trúc sư Architect.vn

Website: Architect.vn

Tài khoản: Architect.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác: ThoaThuan11.uah.vn / Agreement11.uah.vn / UAH11.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S11.uah.vn

[Minh họa] Cộng đồng Nhà thiết kế Designer.vn

Website: Designer.vn

Tài khoản: Designer.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác: ThoaThuan12.uah.vn / Agreement12.uah.vn / UAH12.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S12.uah.vn

[Minh họa] Cộng đồng Kỹ sư - Engineer.vn

Website: Engineer.vn

Tài khoản: Engineer.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác: ThoaThuan13.uah.vn / Agreement13.uah.vn / UAH13.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S13.uah.vn

[Minh họa] Cộng đồng Nhà thầu - Builder.vn

Website: Builder.vn

Tài khoản: Builder.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác: ThoaThuan14.uah.vn / Agreement14.uah.vn / UAH14.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S14.uah.vn

[Minh họa] Cộng đồng Mô phỏng và tính toán - Structure.vn

Website: Structure.vn

Tài khoản Structure.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác ThoaThuan15.uah.vn / Agreement15.uah.vn / UAH15.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S15.uah.vn

[Minh họa] Cộng đồng Quản lý bất động sản - RaoNha.com

Website: RaoNha.com

Tài khoản: RaoNha.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác: ThoaThuan16.uah.vn / Agreement16.uah.vn / UAH16.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S16.uah.vn

[Minh họa] Cộng đồng Thẩm định bất động sản - SoiNha.com

Website: SoiNha.com

Tài khoản: SoiNha.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác: ThoaThuan17.uah.vn / Agreement17.uah.vn / UAH17.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S17.uah.vn