Dự án tiêu biểu của chúng tôi


Đây là nơi giới thiệu các dự án tiêu biểu mà thành viên của team có tham gia thực hiện

Link dự án: 1.name.uah.vn

Địa điểm (Google maps): 12 đường ABC

Thiết kế kiến trúc: name.uah.vn & brand.uah.vn

Thiết kế kết cấu: name.uah.vn & brand.uah.vn

Thiết kế MEP: name.uah.vn & brand.uah.vn

Thi công: brand.uah.vn

Giám sát: brand.uah.vn

Quản lý dự án: brand.uah.vn

Link dự án: 1.name.uah.vn

Địa điểm (Google maps): 12 đường ABC

Thiết kế kiến trúc: name.uah.vn & brand.uah.vn

Thiết kế kết cấu: name.uah.vn & brand.uah.vn

Thiết kế MEP: name.uah.vn & brand.uah.vn

Thi công: brand.uah.vn

Giám sát: brand.uah.vn

Quản lý dự án: brand.uah.vn

Link dự án: 1.name.uah.vn

Địa điểm (Google maps): 12 đường ABC

Thiết kế kiến trúc: name.uah.vn & brand.uah.vn

Thiết kế kết cấu: name.uah.vn & brand.uah.vn

Thiết kế MEP: name.uah.vn & brand.uah.vn

Thi công: brand.uah.vn

Giám sát: brand.uah.vn

Quản lý dự án: brand.uah.vn